۲۵
دی
course-7
آموزش نرم افزار های محاسباتی
۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
تهران - دانشگاه امیرکبیر

در این قسمت خلاصه ای از برگذاری کلاسس نوشته شود

۲۵
بهمن
test
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰
35.675586, 51.273414

in yek test hats

۱۰
اردیبهشت
test1
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰

۰۱
اسفند
test3
۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰